Living Story

Weerwolven

Algemene voorwaarden

Geldend voor alle activiteiten van Living Story, Veldheimweg 33, 3741 SE te Baarn. 
Living Story opereert tevens onder de handelsnamen Beleef! Teamtraining en Oliv Games.

Versie 1.5
Baarn, februari 2017

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Living Story: de onderneming in de vorm van een vennootschap, gevestigd aan de Veldheimweg 33 te Baarn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30197479.

b. Beleef! Teamtraining: bedrijfsonderdeel van Living Story en als zodanig geregistreerd als handelsnaam van Living Story bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30197479.

c. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en arrangementen die door Living Story en Beleef!Teamtraining worden georganiseerd, waaronder vooraf samengestelde experiences en spellen, maatwerk arrangementen, trainingen en reizen.

d. Opdrachtgever: alle bedrijven, particulieren en anderen die gebruik maken van de diensten van Living Story en/of Beleef!Teamtraining.

e. Contactpersoon: de natuurlijke persoon die de opdrachtgever vertegenwoordigt.

f. Deelnemer: iedereen die actief dan wel passief deelneemt aan een door Living Story en/of Beleef!Teamtraining georganiseerde activiteit.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op de activiteiten van Living Story en Beleef!Teamtraining.

2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend als zij schriftelijk door Living Story en/of Beleef!Teamtraining zijn aanvaard. Deze voorwaarden prevaleren boven (algemene) voorwaarden die door de opdrachtgever van toepassing mochten worden verklaard.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Aan de hand van wensen en/of doelstellingen van de opdrachtgever wordt door Living Story of Beleef!Teamtraining een offerte opgemaakt, welke één of meerdere voorstellen voor een activiteit bevat, inclusief prijsindicaties, programmabeschrijving en indien van toepassing locatievoorstel.

3.2 Alle offertes van Living Story en Beleef!Teamtraining zijn vrijblijvend.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand op basis van beschikbaarheid van de eventueel in de offerte genoemde locaties.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand door terugzending door de contactpersoon van een ondertekende opdrachtbevestiging.

3.5 De contactpersoon die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

3.6 Indien de contactpersoon niet bevoegd is de opdrachtgever te vertegenwoordigen, zal Living Story (indien toepasselijk namens Beleef!Teamtraining) hem of haar aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade.

Artikel 4 intellectueel eigendom en Op maat gemaakte spellen/ trainingen

4.1 Het auteursrecht en intellectueel eigendom van door Living Story/ Beleef!Teamtraining bedachte en/of samengestelde activiteiten en onderdelen daarvan ligt bij Living Story/ Beleef!Teamtraining. Inhoud, opzet, gameplay en (deel)opdrachten van door Living Story en/of Beleef!Teamtraining op maat gemaakte games en trainingen blijven zodoende te allen tijde eigendom van Living Story en/of Beleef!Teamtraining.

4.2 Specifiek voor één bepaalde opdrachtgever – en als zodanig expliciet overeengekomen – op maat gemaakte games en trainingen zullen niet door Living Story en/of Beleef!Teamtraining aan andere klanten worden aangeboden of in hun geheel in andere situaties worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de oorspronkelijke opdrachtgever.

4.3 Spelelementen en (deel)opdrachten uit door Living Story en/of Beleef!Teamtraining op maat gemaakte games en trainingen kunnen zijn hergebruikt en/of worden hergebruikt in andere Living Story en/of Beleef!Teamtraining games en trainingen.

Artikel 5 VERSTREKTE INFORMATIE, GEHEIMHOUDING en vertrouwelijkheid

5.1 Voor trainingen en – indien overeengekomen – op maat gemaakte games van Beleef!Teamtraining en in sommige gevallen Living Story is opdrachtgever gehouden alle gegevens, bescheiden en relevante (achtergrond)informatie die Beleef!Teamtraining nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen. Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd.

5.2 Alle informatie die uit de samenwerking tussen Beleef!Teamtraining en een opdrachtgever voortkomt, inclusief datgene wat tijdens een training met aanwezige deelnemers besproken wordt of anderszins ter tafel komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Hierover wordt in geen geval aan derden – tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever en deelnemer(s) – gerapporteerd. Alle medewerkers en trainers van Beleef!Teamtraining en Living Story hebben zich aan deze geheimhouding verplicht.

5.3 Tijdens een spel of training met meerdere deelnemers zijn alle deelnemers, evenals trainers en begeleiders van Living Story en Beleef!Teamtraining evenals eventueel door Living Story of Beleef!Teamtraining ingehuurde derden, verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij/zij in het kader van spel of training over andere deelnemers te weten komen. Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van spel of training bestaan. Deelnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele materiële en immateriële schade die voortkomt uit het schenden van deze geheimhouding. Living Story/ Beleef!Teamtraining sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.

Artikel 6 Wetenschap van risico

Opdrachtgever c.q. contactpersoon die de opdrachtbevestiging heeft ondertekend, verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Living Story en/of Beleef!Teamtraining te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 7 Prijzen en betaling

7.1 De in een offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

7.2 De in een offerte aangegeven prijzen zijn – tenzij expliciet in de offerte anders aangegeven of overeengekomen – exclusief consumpties, locatiekosten (zoals eventuele zaalhuur) en eventuele kosten van het op maat maken van games of trainingen.

7.3 Variabele kosten, zoals tijdens uitvoering van de activiteit door deelnemers genuttigde consumpties, worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van nacalculatie achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

7.4 Betaling geschiedt op basis van een door Living Story toegezonden factuur; betaling dient te geschieden binnen twee weken na dagtekening van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Betaling aan Beleef!Teamtraining dient te geschieden aan (en op het vermelde bankrekeningnummer van) Living Story.

7.5 Bij niet tijdige betaling doet Living Story een betalingsherinnering toekomen. Living Story heeft het recht het factuurbedrag bij de betalingsherinnering te verhogen met administratiekosten van 25 euro. De opdrachtgever heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen te voldoen. Na deze periode heeft Living Story het recht een incassobureau in te schakelen, waarbij de kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 8 Annulering en wijziging van de overeenkomst

8.1 De opdrachtgever c.q. contactpersoon heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen:

a. waar het een activiteit betreft voor een groep kleiner dan 20 personen kan kosteloos worden geannuleerd tot twee weken voor uitvoering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij opzegging zullen aantoonbare en reeds overeengekomen kosten die op dat moment reeds voor de uitvoering van de overeenkomst door Living Story of Beleef!Teamtraining zijn gemaakt, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Ad a. Bij opzegging door de opdrachtgever c.q. contactpersoon minder dan twee weken voor de datum van uitvoering van de overeenkomst geldt het volgende:

- bij opzegging tussen twee weken en drie dagen voor uitvoering van de overeenkomst, heeft Living Story of Beleef!Teamtraining het recht een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever met inachtneming van reeds verrichte werkzaamheden en de grond van de opzegging.

- bij opzegging tussen drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst en de dag zelf, heeft Living Story of Beleef!Teamtraining recht 50% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

- bij opzegging op de dag van de uitvoering van de overeenkomst, heeft Living Story of Beleef!Teamtraining recht 100% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

b. waar het een activiteit betreft voor een groep groter dan 20 personen kan kosteloos worden geannuleerd tot vier weken voor uitvoering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij opzegging zullen aantoonbare en reeds overeengekomen kosten die op dat moment reeds voor de uitvoering van de overeenkomst door Living Story of Beleef!Teamtraining zijn gemaakt, bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Ad b. Bij opzegging door de opdrachtgever c.q. contactpersoon minder dan vier weken voor de datum van uitvoering van de overeenkomst geldt het volgende:

- bij opzegging tussen vier weken en twee weken voor uitvoering van de overeenkomst, heeft Living Story of Beleef!Teamtraining het recht een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever met inachtneming van reeds verrichte werkzaamheden en de grond van de opzegging.

- bij opzegging binnen twee weken en drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst en de dag zelf, heeft Living Story of Beleef!Teamtraining recht 50% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

- bij opzegging tussen drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst en de dag zelf, heeft Living Story of Beleef!Teamtraining recht 75% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

- bij opzegging op de dag van de uitvoering van de overeenkomst, heeft Living Story of Beleef!Teamtraining recht 100% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

8.2 Wijzigingen in de overeenkomst ten aanzien van de inhoud van het programma kunnen tot twee weken voor uitvoering van de activiteit voor zover redelijkerwijs mogelijk door Living Story of Beleef!Teamtraining worden aangebracht. Alle aan deze wijzigingen verbonden kosten en prijsverhogingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven tot uiterlijk een week voor uitvoering van de activiteit. Als de prijs van de activiteit geheel of gedeeltelijk is bepaald op basis van een prijs per deelnemer, wordt de prijs van de activiteit dienovereenkomstig aangepast, doch minimaal op basis van 90% van het in de overeenkomst genoemde aantal deelnemers. Als opdrachtgever verzuimt een wijziging in het aantal deelnemers aan Living Story of Beleef!Teamtraining door te geven, is opdrachtgever gehouden het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium te betalen.

8.4 Als na ondertekening van de opdrachtbevestiging wijzigingen noodzakelijk zijn vanwege beschikbaarheid van de locatie waar de activiteit zou plaatsvinden, is Living Story of Beleef!Teamtraining gehouden de opdrachtgever een geschikt alternatief aan te bieden.

Artikel 9 Uitvoering door Living Story/ Beleef!Teamtraining

9.1 Living Story/ Beleef!Teamtraining verplicht zich de activiteiten uit te voeren conform de overeenkomst.

9.2 Living Story/ Beleef!Teamtraining verplicht zich de activiteiten uit te voeren naar beste inzicht en vermogen.

9.3 Living Story/ Beleef!Teamtraining behoudt zich het recht voor om gedurende de uitvoering van de activiteiten aanpassingen te doen teneinde de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen.

9.4 Voor de uitvoering van de activiteiten kan Living Story/ Beleef!Teamtraining gebruik maken van derden.

Artikel 10 Verplichtingen van deelnemer en door deelnemer(s) veroorzaakte schade

10.1 De deelnemers aan een activiteit van Living Story of Beleef!Teamtraining dienen gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Living Story/ Beleef!Teamtraining als door Living Story/ Beleef!Teamtraining ingehuurde leveranciers) op te volgen.

10.2 De deelnemers aan een activiteit van Living Story of Beleef!Teamtraining dienen de voor de uitvoering van de activiteit ter beschikking gestelde materialen met gepaste zorgvuldigheid te behandelen. Ook dienen zij ervoor te zorgen dat deze materialen na de activiteit weer bij Living Story of Beleef!Teamtraining worden ingeleverd.

10.3 De deelnemers aan een activiteit van Living Story of Beleef!Teamtraining zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van ter plaatse geldende wetten en regels, zoals geldende verkeersregels.

10.4 Wanneer tijdens een activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van desbetreffende deelnemer c.q. opdrachtgever.

10.5 Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers aan een activiteit van Living Story of Beleef!Teamtraining zullen, voor zover niet op de dader(s) te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

10.6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid: zie artikel 5.3

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Living Story of Beleef!Teamtraining voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een activiteit, is steeds beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

11.2 Mocht hetgeen is bepaald in lid 1 in rechte geen stand houden, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de totale deelnameprijs dat voor de activiteit(en), in het kader waarvan de schade is toegebracht, in rekening is gebracht.

11.3 Aansprakelijkheid van Living Story of Beleef!Teamtraining voor gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

11.4 Living Story/ Beleef!Teamtraining is niet aansprakelijk voor zover de opdrachtgever zich terzake van de in dit artikel bedoelde schade rechtstreeks op een derde, danwel op haar eigen verzekeringsmaatschappij, kan verhalen. Onder derden wordt in dit verband onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan derden die (deels) betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteit(en).

11.5 Living Story/ Beleef!Teamtraining is voorts niet aansprakelijk indien zij heeft geconstateerd dat één of meer deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens de activiteit(en), als gevolg van welk alcoholgebruik de schade is ontstaan. Toestemming van Living Story/ Beleef!Teamtraining om alcohol te nuttigen voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Living Story/ Beleef!Teamtraining hiermee aansprakelijkheid erkent in geval van schade en/of letsel.

Artikel 12 (Niet-)nakoming en overmacht

Living Story of Beleef!Teamtraining  kan zonder enige schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever de uitvoering opschorten, de overeenkomst deels nakomen of in zijn geheel ontbinden, indien:

- de opdrachtgever zich op een manier gedraag die Living Story/ Beleef!Teamtraining belet de overeengekomen activiteiten uit te voeren,

- overmacht de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend belet. Onder overmacht wordt verstaan alle zaken die buiten de invloedssfeer van Living Story/ Beleef!Teamtraining liggen of redelijkerwijs geacht worden buiten die invloedssfeer te liggen,

- de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 13 Klachten

13.1 Een door de opdrachtgever c.q. contactpersoon geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 7 dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Living Story/ Beleef!Teamtraining of de door Living Story of Beleef!Teamtraining ingeschakelde dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de activiteit, moet dit onverwijld worden gemeld bij Living Story/ Beleef!Teamtraining.

13.2 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, kan de deelnemer zich schriftelijk wenden tot Living Story/ Beleef!Teamtraining. Klachten dienen binnen een week na uitvoering van de activiteit schriftelijk bij Living Story/ Beleef!Teamtraining te zijn ingediend om voor afhandeling in aanmerking te komen.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 De opdrachtgever die niet tevreden is met de afhandeling van zijn klacht, heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter.

14.2 Op iedere overeenkomst tussen Living Story/ Beleef!Teamtraining en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Gebruik van (persoons)gegevens en foto’s

15.1 De door de opdrachtgever c.q. contactpersoon verschafte (persoons)gegevens worden door Living Story en/of Beleef!Teamtraining geregistreerd om een optimale uitvoering van de overeengekomen activiteiten te waarborgen. Behoudens waar dit naar het oordeel van Living Story/ Beleef!Teamtraining noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeengekomen activiteiten, zal Living Story/ Beleef!Teamtraining de persoonsgegevens van de deelnemer niet zonder diens toestemming aan derden ter beschikking stellen.

15.2 Living Story/ Beleef!Teamtraining kan de geregistreerde gegevens ook na uitvoering van de overeengekomen activiteiten gebruiken voor informatieverschaffing over Living Story/ Beleef!Teamtraining, haar activiteiten of aanbiedingen, tenzij door opdrachtgever c.q. contactpersoon schriftelijk aan Living Story/ Beleef!Teamtraining wordt aangegeven dat de verstrekte gegevens niet voor deze doeleinden gebruikt mogen worden.

15.3 Eventueel door Living Story/ Beleef!Teamtraining tijdens activiteiten gemaakte foto’s kunnen na de activiteit(en) gepubliceerd worden op de website van Living Story en/of Beleef!Teamtraining, of op de facebookpagina van Living Story. Deze foto’s kunnen achteraf voor promotionele en marketingdoeleinden van de activiteiten van Living Story en Beleef!Teamtraining worden gebruikt.

 
Foto's
Meer foto's

Het straatbeeld van Gouda (en nietsvermoedende passanten) werd opgeschrikt ...

Meer recensies