LOADING...

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Geldend voor alle activiteiten, services en producten van Living Story, Veldheimweg 33, 3741 SE te Baarn.

Versie 1.9
Baarn, 2022

Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Living Story: de onderneming in de vorm van een vennootschap, gevestigd aan de Veldheimweg 33 te Baarn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30197479.
b. Living Story | Games ’n Concepts | Oliv Games | Belevingsmaker | Beleef! Teamtraining: bedrijfsonderdelen van Living Story en als zodanig geregistreerd als handelsnaam van Living Story bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30197479.
c. Activiteiten: alle games, experiences, evenementen en arrangementen die door Living Story worden ontworpen en georganiseerd, waaronder vooraf samengestelde experiences en spellen, maatwerk arrangementen, trainingen en reizen.
d. Opdrachtgever: alle bedrijven, particulieren en anderen die gebruik maken van de diensten van Living Story.
e. Contactpersoon: de natuurlijke persoon die de opdrachtgever vertegenwoordigt.
f. Deelnemer: iedereen die actief dan wel passief deelneemt aan een door Living Story georganiseerde activiteit.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op de activiteiten van Living Story.
2.2 Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend als zij schriftelijk door Living Story zijn aanvaard. Deze voorwaarden prevaleren boven (algemene) voorwaarden die door de opdrachtgever van toepassing mochten worden verklaard.

Artikel 3 OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

3.1 Aan de hand van wensen en/of doelstellingen van de opdrachtgever wordt door Living Story een offerte opgemaakt, welke een beschrijving bevat van uitgangspunten en activiteiten en waarin een kostenindicatie is opgenomen.
3.2 Alle offertes van Living Story zijn vrijblijvend.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand door terugzending door de contactpersoon van een ondertekende opdrachtbevestiging.
3.4 De contactpersoon die een activiteit boekt namens eventuele andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3.5 Indien de contactpersoon niet bevoegd is de opdrachtgever te vertegenwoordigen, zal Living Story hem of haar aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade.

Artikel 4 INTELLECTUEEL EIGENDOM EN OP MAAT GEMAAKTE SPELLEN/ TRAININGEN

4.1 Het auteursrecht en intellectueel eigendom van door Living Story in eigen beheer bedachte en/of samengestelde games, experiences, trainingen, activiteiten en onderdelen daarvan ligt bij Living Story. Inhoud, opzet, gameplay en (deel)opdrachten van door Living Story op maat gemaakte games, experiences, trainingen en andere ontwerpen blijven zodoende te allen tijde eigendom van Living Story.
4.2 Specifiek voor één bepaalde opdrachtgever – en als zodanig expliciet overeengekomen – op maat gemaakte games en trainingen zullen niet door Living Story aan andere klanten worden aangeboden of in hun geheel in andere situaties worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de oorspronkelijke opdrachtgever. In overleg kan het intellectueel eigendom van op maat gemaakte games bij de opdrachtgever berusten.
4.3 Spelelementen en (deel)opdrachten uit door Living Story op maat gemaakte games en trainingen kunnen zijn hergebruikt en/of worden hergebruikt in andere Living Story games en trainingen.

Artikel 5 TIJDIG VERSTREKTE INFORMATIE, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

5.1 Voor trainingen en op maat gemaakte games en experiences van Living Story is opdrachtgever gehouden alle gegevens, bescheiden en relevante (achtergrond)informatie die Living Story nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen. Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd. Living Story kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in het ontwerp- of productieproces van een opdracht bij niet tijdig aanleveren van benodigde informatie vanuit de opdrachtgever.
5.2 Alle informatie die uit de samenwerking tussen Living Story en een opdrachtgever voortkomt, inclusief datgene wat tijdens een training of game met aanwezige deelnemers besproken wordt of anderszins ter tafel komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Hierover wordt in geen geval aan derden – tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever en deelnemer(s) – gerapporteerd. Alle medewerkers en trainers van Living Story hebben zich aan deze geheimhouding verplicht.
5.3 Tijdens een spel of training met meerdere deelnemers zijn alle deelnemers, evenals trainers en begeleiders van Living Story evenals eventueel door Living Story ingehuurde derden, verplicht tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van wat hij/zij in het kader van spel of training over andere deelnemers te weten komen. Deze verplichting blijft ook na het beëindigen van spel of training bestaan. Deelnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele materiële en immateriële schade die voortkomt uit het schenden van deze geheimhouding. Living Story sluit elke aansprakelijkheid in deze situatie uit.

Artikel 6 WETENSCHAP VAN RISICO

Opdrachtgever c.q. contactpersoon die de opdrachtbevestiging heeft ondertekend, verklaart kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van eventuele (al dan niet door Living Story begeleide) activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan Living Story te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 7 PRIJZEN EN BETALING

7.1 De in een offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
7.2 De in een offerte aangegeven prijzen zijn – tenzij expliciet in de offerte anders aangegeven of overeengekomen – exclusief eventuele consumpties, locatiekosten (zoals zaalhuur) en eventuele kosten van het op maat maken van bestaande games of trainingen.
7.3 Bij uitvoering van een game, experience of training door Living Story worden variabele kosten, zoals tijdens uitvoering van de activiteit door deelnemers genuttigde consumpties, worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van nacalculatie achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
7.4 Betaling geschiedt op basis van een door Living Story toegezonden factuur; betaling dient te geschieden binnen twee weken na dagtekening van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Bij ontwerptrajecten van op maat gemaakte games wordt in overleg het totaalbedrag in twee facturen (een bij aanvang van de opdracht en een bij oplevering) of drie facturen (een bij aanvang van de opdracht, een op de helft van de uitvoering van de opdracht en een bij oplevering) opgesplitst en betaald.
7.5 Bij niet tijdige betaling doet Living Story een betalingsherinnering toekomen. Living Story heeft het recht het factuurbedrag bij de betalingsherinnering te verhogen met administratiekosten van 25 euro. De opdrachtgever heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen te voldoen. Na deze periode heeft Living Story het recht een incassobureau in te schakelen, waarbij de kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 8 UITVOERING DOOR LIVING STORY

8.1 Living Story verplicht zich de overeengekomen activiteiten uit te voeren conform de overeenkomst.
8.2 Living Story verplicht zich de activiteiten uit te voeren naar beste inzicht en vermogen.
8.3 Living Story behoudt zich het recht voor om gedurende de uitvoering van de activiteiten aanpassingen te doen teneinde de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen.
8.4 Voor de uitvoering van de activiteiten kan Living Story gebruik maken van derden.

Artikel 9 VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMER EN DOOR DEELNEMER(S) VEROORZAAKTE SCHADE

9.1 De deelnemers aan een activiteit (game, experience of training) die begeleid wordt door Living Story dienen gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding (van zowel Living Story als door Living Story ingehuurde leveranciers) op te volgen.
9.2 De deelnemers aan een activiteit van Living Story dienen de voor de uitvoering van de activiteit ter beschikking gestelde materialen met gepaste zorgvuldigheid te behandelen. Ook dienen zij ervoor te zorgen dat deze materialen na de activiteit weer bij Living Story worden ingeleverd.
9.3 De deelnemers aan een activiteit van Living Story zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van ter plaatse geldende wetten en regels, zoals geldende verkeersregels.
9.4 Wanneer tijdens een activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van desbetreffende deelnemer c.q. opdrachtgever.
9.5 Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers aan een activiteit van Living Story zullen, voor zover niet op de dader(s) te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Living Story voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een activiteit, is steeds beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
10.2 Mocht hetgeen is bepaald in lid 1 in rechte geen stand houden, dan is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de totale deelnameprijs dat voor de activiteit(en), in het kader waarvan de schade is toegebracht, in rekening is gebracht.
10.3 Aansprakelijkheid van Living Story voor gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.
10.4 Living Story is niet aansprakelijk voor zover de opdrachtgever zich terzake van de in dit artikel bedoelde schade rechtstreeks op een derde, danwel op haar eigen verzekeringsmaatschappij, kan verhalen. Onder derden wordt in dit verband onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan derden die (deels) betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteit(en).
10.5 Living Story is voorts niet aansprakelijk indien zij heeft geconstateerd dat één of meer deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens de activiteit(en), als gevolg van welk alcoholgebruik de schade is ontstaan. Toestemming van Living Story om alcohol te nuttigen voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat Living Story hiermee aansprakelijkheid erkent in geval van schade en/of letsel.

Artikel 11 (NIET-)NAKOMING EN OVERMACHT

Living Story kan zonder enige schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever de uitvoering opschorten, de overeenkomst deels nakomen of in zijn geheel ontbinden, indien:
– de opdrachtgever zich op een manier gedraagt die Living Story belet de overeengekomen activiteiten uit te voeren,
– overmacht de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend belet. Onder overmacht wordt verstaan alle zaken die buiten de invloedssfeer van Living Story liggen of redelijkerwijs geacht worden buiten die invloedssfeer te liggen,
– de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 12 KLACHTEN

12.1 Een door de opdrachtgever c.q. contactpersoon geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 7 dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij Living Story of de door Living Story ingeschakelde dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de activiteit, moet dit onverwijld worden gemeld bij Living Story.
12.2 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, kan de deelnemer zich schriftelijk wenden tot Living Story. Klachten dienen binnen een week na uitvoering van de activiteit schriftelijk bij Living Story te zijn ingediend om voor afhandeling in aanmerking te komen.

Artikel 13 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

13.1 De opdrachtgever die niet tevreden is met de afhandeling van zijn klacht, heeft het recht zich te wenden tot de bevoegde rechter.
13.2 Op iedere overeenkomst tussen Living Story en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 GEBRUIK VAN (PERSOONS)GEGEVENS EN FOTO’S

14.1 De door de opdrachtgever c.q. contactpersoon verschafte (persoons)gegevens worden door Living Story geregistreerd om een optimale uitvoering van de overeengekomen activiteiten te waarborgen. Behoudens waar dit naar het oordeel van Living Story noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeengekomen activiteiten, zal Living Story de persoonsgegevens van de deelnemer niet zonder diens toestemming aan derden ter beschikking stellen.
14.2 Living Story kan de geregistreerde gegevens ook na uitvoering van de overeengekomen activiteiten gebruiken voor informatieverschaffing over Living Story, haar activiteiten of aanbiedingen, tenzij door opdrachtgever c.q. contactpersoon schriftelijk aan Living Story wordt aangegeven dat de verstrekte gegevens niet voor deze doeleinden gebruikt mogen worden.
14.3 Eventueel door Living Story tijdens activiteiten gemaakte foto’s kunnen na de activiteit(en) gepubliceerd worden op de website van Living Story, of op social media pagina`s van Living Story. Deze foto’s kunnen achteraf voor promotionele en marketingdoeleinden van de activiteiten van Living Story worden gebruikt.

Artikel 15 ANNULERING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

15.1 Bij opzegging door de opdrachtgever c.q. contactpersoon minder dan vier weken voor de datum van uitvoering van de overeenkomst geldt het volgende:

– bij opzegging tussen vier weken en zeven dagen voor uitvoering van de overeenkomst, heeft Living Story het recht een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever met inachtneming van reeds verrichte werkzaamheden en de grond van de opzegging.

– bij opzegging tussen zeven dagen voor de uitvoering van de overeenkomst en de dag zelf, heeft Living Story het recht 50% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

– bij opzegging op de dag van de uitvoering van de overeenkomst, heeft Living Story het recht 100% van het honorarium van de overeenkomst in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

15.2 Wijzigingen in de overeenkomst ten aanzien van de inhoud van het programma kunnen tot twee weken voor uitvoering van de activiteit voor zover redelijkerwijs mogelijk door Living Story worden aangebracht. Alle aan deze wijzigingen verbonden kosten en prijsverhogingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

15.3 Wijzigingen in het aantal deelnemers kunnen door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven tot uiterlijk een week voor uitvoering van de activiteit. Als de prijs van de activiteit geheel of gedeeltelijk is bepaald op basis van een prijs per deelnemer, wordt de prijs van de activiteit dienovereenkomstig aangepast, doch minimaal op basis van 90% van het in de overeenkomst genoemde aantal deelnemers. Als opdrachtgever verzuimt een wijziging in het aantal deelnemers aan Living Story door te geven, is opdrachtgever gehouden het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium te betalen.

15.4 Als na ondertekening van de opdrachtbevestiging wijzigingen noodzakelijk zijn vanwege beschikbaarheid van de locatie waar de activiteit zou plaatsvinden, is Living Story gehouden de opdrachtgever een geschikt alternatief aan te bieden.

Baarn, 2023